горячая линия для пациентов
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультация врача для пациентов
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
горячая линия для врачей
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Многоканальный телефон для жителей города Киев

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

30.11.2021

Керуючись положеннями статей 629, 633, 641 та 642 Цивільного кодексу України, надалі – «ЦК України», положення Закону України «Про електронну комерцію», шляхом розміщення цього Публічного договору про надання медичних послуг, а також інформації про медичні послуги на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою https://dila.ua/ Товариство з обмеженою відповідальністю «МЛ «ДІЛА» робить пропозицію (оферту) необмеженому колу осіб звернутися до ТОВ «МЛ «ДІЛА» за отриманням медичних послуг на умовах, визначених цим Публічним договором про надання медичних послуг, надалі – «Договір».

1. ТЕРМІНИ

Терміни, що вживаються у цьому Договорі, приймаються у наступному значенні:

1.1. Публічний договір про надання медичних послуг (Договір) – публічна оферта, розміщена на веб-сайті Виконавця в мережі Інтернет за адресою: http://dila.ua, адресована необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) та яка містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг особам, які звернулись до Виконавця за отриманням таких послуг. Умови цього Договору є однаковими для всіх Пацієнтів, за винятками випадків, коли чинне законодавство передбачає можливість надання відповідних пільг окремим категоріям Пацієнтів.

1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЛ «ДІЛА» (код 25587390), що надає платні медичні послуги на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики серія АД № 071280, виданої Міністерством охорони здоров'я України на рішення про видачу ліцензії 48 від 22 листопада 2012 року та Партнер ТОВ «МЛ «ДІЛА».

1.3. Партнер – суб’єкт підприємницької діяльності, якому Виконавець передав право користування певним комплексом належних йому прав з метою надання Послуг населенню. Перелік офіційних Партнерів Виконавця знаходиться за адресою https://dila.ua/partners.html.

1.4. Замовник – фізична особа, яка володіє повною цивільною дієздатністю та звернулася до Виконавця з метою здійснити замовлення медичних послуг на свою користь або на користь третьої особи, яку така фізична особа представляє відповідно до договору чи закону.

Звертаючись до Виконавця від імені та в інтересах Пацієнта за отриманням Послуг за відповідним Замовленням / Додатковим замовленням Замовник гарантує, що: (і) Замовником отримано згоду Пацієнта на обробку персональних даних Пацієнта на умовах, встановлених цим Договором, (іі) Замовником отримано інформовану згоду Пацієнта на проведення медичного втручання, проведення лабораторного дослідження, (ііі) Пацієнт ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким можливим медичним втручанням та погодився з умовами цього Договору, (iv) Пацієнт ознайомлений з вимогами до підготовки до досліджень й попереджений про можливість отримання некоректного результату досліджень у випадку порушення Пацієнтом вказаних правил,  а також (іiv) отримав згоду Пацієнта на передання Виконавцю доступу до відомостей про Пацієнта, що зазначені в пунктах (і) – (іiv) з метою їх обробки у межах, необхідних для надання медичних послуг Пацієнту.

1.5. Пацієнт – фізична особа, на користь якої оформлене Замовлення на отримання Послуг та яка є безпосереднім отримувачем Послуг Виконавця. Даний Договір може бути договором, що укладений на користь третьої особи в розумінні ст. 636 Цивільного кодексу України.

1.6. Медична послуг (Послуга) – лабораторна діагностика різного ступеню складності та призначення, що здійснюється Виконавцем на підставі цього Договору та отриманого Замовлення та складається з наступних етапів: інформування щодо підготовки до обстеження, взяття біологічного матеріалу безпосередньо в місці знаходження Виконавця чи за місцем знаходження Пацієнта, проведення лабораторного дослідження, оформлення результату лабораторного дослідження та надання результату лабораторного дослідження. Перелік Послуг, їх ціна та інші відомості щодо Послуг розміщені на Сайті Виконавця та безпосередньо в місцях надання Послуг за цим Договором.

1.7. Замовлення / Додаткове замовлення – запит Замовника, що оформлений та поданий Замовником у будь-який із форм та спосіб, що передбачені цим Договором та містить відомості про перелік замовлених Послуг, дані особи Пацієнта, місце отримання Послуг та іншу інформацію, яка необхідна Виконавцю для надання Послуг за таким Замовленням / Додатковим замовленням. Звертаючись до Виконавця за отриманням Послуг за відповідним Замовленням / Додатковим замовленням Пацієнт підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Пацієнта на умовах, встановлених цим Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, проведення лабораторного дослідження, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким можливим медичним втручанням та погоджується з умовами цього Договору.

1.8. Акцепт публічної оферти – повне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору, що здійснюється в момент вчинення однієї із таких дій: (1) реєстрація на Сайті Виконавця; (2) оформлення Замовлення / Додаткового замовлення Послуг Виконавця; (3) надання Виконавцю згоди на обробку персональних даних; (4) ознайомлення та погодження з Правилами підготовки особи перед відбором у неї зразка біологічного матеріалу; (5) проведення оплати послуг Виконавця, (6) вчинення іншої дії, яка свідчить про згоду Замовника із умовами цього Договору (в залежності від того, яка із названих дій буде вчинена першою).

1.9. Інформована згода – згода фізичної особи на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовій формі, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо) або в будь-якій інший спосіб, передбачений цим Договором.

1.10. Веб-сайт (Сайт) – веб-сторінка в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою http://dila.ua та яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.11. Прейскурант - діючий перелік медичних послуг Виконавця з цінами, що публікується на Сайті за адресою https://dila.ua/price.html та є невід'ємною частиною цього Договору.

Всі інші терміни, що не визначені в Договорі, сприймаються та тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника надати останньому або іншій особі, в інтересах якої укладено цей Договір (Пацієнту) медичні послуги з переліку медичних послуг Виконавця, зазначених на Сайті, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Перелік та вартість Послуг визначається у відповідності до Прейскуранту, що розміщений на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця (надання Послуг).

2.3. Замовник зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, а Виконавець не зобов'язаний додатково або в будь-який інший спосіб інформувати Замовника про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

2.4. Послуги надаються Виконавцем у строк та в порядку, що визначені цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, нормативно-правовими актами України.

2.5. Умови цього Договору є однаковими для всіх Замовників та Пацієнтів.

2.6. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV, іншими чинними нормативно-правовими актами, що поширюють свою дію на діяльність медичних закладів.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Укладення цього Договору здійснюється шляхом акцепту Замовником умов цього Договору (публічної оферти), що означає повне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору.

3.2. Акцепт публічної оферти здійснюється Замовником шляхом вчинення однієї із таких дій:

3.2.1. реєстрація на Сайті Виконавця;

3.2.2. оформлення Замовлення / Додаткового замовлення Послуг Виконавця;

3.2.3. надання Виконавцю згоди на обробку персональних даних Замовника;

3.2.4. ознайомлення та погодження з Правилами підготовки особи перед відбором у неї зразка біологічного матеріалу;

3.2.5. проведення оплати послуг Виконавця;

3.2.6. вчинення іншої дії, яка свідчить про згоду Замовника із умовами цього Договору.

3.3. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що цей Договір є таким, що укладений між Виконавцем та Замовником у письмовій формі без підписання письмового примірника з моменту вчинення Замовником однієї із дій, зазначених у п.п. 3.2.1.-3.2.6. пункту 3.2. цього Договору (в залежності від того, яка із названих дій буде вчинена першою).

3.4. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

3.5. Замовник вважається ознайомленим із умовами цього Договору в момент його укладання (Акцепту публічної оферти).

3.6. В момент вчинення Замовником однієї із дій, зазначених у п.п. 3.2.1.-3.2.6. пункту 3.2. цього Договору (в залежності від того, яка із названих дій буде вчинена першою), Замовник підтверджує, що він вчиняє цей Договір без будь-яких застережень та умов, тобто вважає цей Договір таким, що підлягає належному виконанню Сторонами, а також підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Послуги, які надає Виконавець, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору Виконавця та Послуг, які ним надаються.

3.7. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (всіма або окремими із них), він не може укладати цей Договір.

3.8. Замовник може на власний розсуд укладати Договір:

3.8.1. на свою користь;

3.8.2. на користь третьої особи (Пацієнта), у випадку, якщо Пацієнт є особою з неповною дієздатністю  (є дитиною у віці до 14 років) або є особою з частковою дієздатністю (є дитиною у віці від 14 до 18 років), або дієздатність Пацієнта обмежена у встановленому законом порядку, та Замовник є для Пацієнта одним із батьків (усиновлювачів) або його піклувальником відповідно;

3.8.3. на користь іншої третьої особи (Пацієнта), яка не відноситься до жодної із категорій осіб, названих у п.п. 3.8.2. пункту 3.8. цього Договору, та яка визначена Замовником самостійно на добровільних засадах (договір укладається на користь третьої особи в розумінні ст. 636 Цивільного кодексу України).

3.9. Замовник самостійно несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, що були повідомлені ним Виконавцю під час укладення цього Договору.  

3.10. Цей Договір діє до дати його розірвання або (і) за спільною згодою Сторін, або (іі) за ініціативою будь-якої із його Сторін, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Замовник (Пацієнт) має право:

4.1.1. вимагати від Виконавця повного та належного виконання умов даного Договору;

4.1.2. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг Послуг, що ним надаються;

4.1.3. здійснювати оплату замовлених Послуг в один із способів, що передбачені цим Договором;

4.1.4. обирати Послугу, що має бути надана Виконавцем, з переліку Послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором та які міститься у відкритому доступі на Сайті Виконавця за адресою;

4.1.5. отримати замовлені Послуги в місці, що було обране Замовником при оформленні відповідного Замовлення, протягом 30 календарних днів із дати оплати відповідного Замовлення;

4.1.6. ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, оформленою в процесі надання Послуг за цим Договором, у відповідності до чинного законодавства України. Порядок ознайомлення з медичною документацію затверджується Виконавцем;

4.1.7. подавати Виконавцю скарги, відгуки, зауваження, пропозиції, заяви щодо Послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором;

4.1.8. уповноважити лікаря, що надає йому медичну допомогу, формувати і передавати Виконавцю направлення на проведення медичних досліджень;

4.1.9. уповноважити Виконавця передавати результати проведених досліджень лікарю, що надає медичну допомогу Пацієнту;

4.1.10. відмовитися від даного Договору та здійсненого Замовлення в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.11. розірвати цей Договір в порядку та у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України;

4.1.12. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Замовник (Пацієнт) зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та істотними умовами, а також ознайомитися із переліком та вартістю Послуг, порядком їх надання та оплати вартості;

4.2.3. надавати Виконавцю достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах іншої особи-Пацієнта, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про таку особу-Пацієнта;

4.2.4. інформувати Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади, хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта, що є необхідною та може бути важливою для надання Послуг за цим Договором та відповідним Замовленням. У разі, якщо повідомлені Пацієнтом відомості можуть вплинути на якість результату надання Послуг, Виконавець має право анулювати відповідне Замовлення повністю або в частині, при цьому, кошти оплачені Замовником за таким Замовленням, підлягають поверненню пропорційно тому, в якій частині Замовлення було анульовано (повністю або у відповідній частині);

4.2.5. забезпечити Виконавцю можливість взяти біологічний матеріал Пацієнта в місці та в строки, що встановлені цим Договором та зазначені у відповідному Замовлені. В разі невиконання Замовником даного зобов’язання Виконавець має право анулювати відповідне Замовлення, при цьому, кошти оплачені Замовником за таким Замовленням не підлягають поверненню останньому;

4.2.6. неухильно дотримуватись умов цього Договору, а в разі настання обставин, що перешкоджають дотриманню умов Договору та належному його виконанню, негайно, в розумний строк повідомити про це Виконавця;

4.2.7. на вимогу Виконавця надавати інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання та/або згоду на обробку персональних даних та/або інші згоди чи документи у письмовій формі, які необхідні Виконавцю для надання Послуг за цим Договором та які передбачені чинним законодавством України;

4.2.8. укласти Договір на користь третьої особи лише після отримання попередньої згоди такої третьої особи. При цьому на дату оформлення Замовлення Замовник підтверджує, що отримав схвалення та згоду у Пацієнта, а в разі відсутності таких, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за будь-які наслідки, пов’язані із відсутністю необхідної згоди Пацієнта;

4.2.9. суворо дотримуватися Правил підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів), які доведені до відома Замовника шляхом їх розміщення на Сайті Виконавця за адресою https://dila.ua/lead-up.html;

4.2.10. дотримуватися Правил перебування пацієнтів під час візиту та перебування у закладі (приміщеннях Виконавця), що доведені до відома Замовника шляхом їх розміщення на Сайті Виконавця за адресою https://dila.ua/pravila-perebuvannya-pacientov-v-dila.html;

4.2.11. надати Виконавцю оригінал Свідоцтва про народження Пацієнта, оригінал судового рішення чи іншого документу, а також пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника, у випадку отримання результатів досліджень Пацієнта, який є неповно дієздатним, є частково дієздатним або дієздатність якого обмежена у встановленому законом порядку;

4.2.12. надати Виконавцю оригінал нотаріально посвідченої довіреності на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів досліджень Пацієнта, якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Пацієнтом особа (крім випадків повідомлення відомостей про результати тестування Пацієнта з метою виявлення ВІЛ);

4.2.13. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. в односторонньому порядку змінювати перелік, обсяг, ціну, порядок надання Послуг тощо, шляхом розміщення інформації̈ про такі зміни на Сайті Виконавця;

4.3.2. залучати третіх осіб (заклади охорони здоров’я або фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики), на підставі договору для надання окремих Послуг Пацієнтам за цим Договором;

4.3.3. інформувати Замовника та/або Пацієнта про будь-які зміни, що стосуються Послуг, що надаються за цим Договором шляхом розміщення відповідних повідомлень на Сайті Виконавця або у будь-який інший спосіб, який Виконавець визнає як можливий та доцільний;

4.3.4. розкривати відомості про Замовника та/або Пацієнта виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.3.5. надавати Послуги малолітнім, неповнолітнім чи недієздатним Пацієнтам виключно у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники є Замовниками Послуг на користь таких осіб та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у Договорі та забезпечити дотримання таких умов відповідними третіми особами;

4.3.6. у разі порушення Замовником та/або Пацієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не виключно в разі невиконання рекомендацій Виконавця щодо підготовки до взяття зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів), порушення Правил перебування пацієнтів у закладі, відмови у наданні інформованої добровільної згоди пацієнта, псуванні майна Виконавця та/або майна відвідувачів чи працівників Виконавця тощо, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. При цьому кошти, сплачені Замовником за Послуги, що фактично надані, поверненню не підлягають;

4.3.7. відмовити Замовнику та/або Пацієнту у наданні відомостей про результати проведеного лабораторного дослідження у випадку та на підставах, встановлених чинним законодавством;

4.3.8. на власний розсуд в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору або припиняти його дію (повністю або на певний період часу) шляхом розміщення відповідних повідомлень на Сайті Виконавця або у будь-який інший спосіб, який Виконавець визнає як можливий та доцільний;

4.3.9. розірвати даний Договір в односторонньому порядку в будь-яких інших випадках за ініціативою Виконавця із наступним поверненням грошових коштів, сплачених Замовником за Послуги, що не були фактично надані;

4.3.10. на власний розсуд проводити маркетингові та інші акційні заходи, умови проведення яких передбачають тимчасову можливість Замовнику замовити Послуги на більш вигідних умовах, ніж зазвичай;

4.3.11. використовувати вказані Замовником контактні дані Замовника та/або Пацієнта (адресу електронної пошти, номер телефону тощо) для направлення їм повідомлень щодо порядку надання Послуг, результатів їх надання, рекламної та іншої комерційної інформації;

4.3.12. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Виконавець зобов’язується:

4.4.1. надавати Послуги належної якості та із дотриманням вимог, стандартів, визначених законодавством України та в строки, передбачені цим Договором;

4.4.2. забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором;

4.4.3. використовувати ефективні методи діагностики та медичні технології, дозволені до застосування чинним законодавством України;

4.4.4. забезпечити Замовника та Пацієнта інформацією, що включає в себе відомості про місце надання Послуг, режим роботи Виконавця, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків надання, умови надання та отримання цих Послуг тощо.

4.4.5. забезпечити повну конфіденційність даних, що стосуються Замовника та Пацієнта та які отримані Виконавцем під час укладення та виконання цього Договору, в тому числі дотримуватись вимог законодавства України про збереження лікарської таємниці;

4.4.6. інформувати Замовника та Пацієнта у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням (повністю або частково);

4.4.7. відправляти лікарю, що видав Пацієнту направлення, результати проведених в інтересах Пацієнта медичних досліджень у випадках, коли Замовник та/або Пацієнт надав згоду на таке;

4.4.8. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Послуг за даним Договором та строки виконання замовлених Послуг вказані в Прейскуранті Виконавця, що розміщені на Сайті Виконавця за адресою: https://dila.ua/price.html.

5.2. Виконавець має право в будь-який момент часу в односторонньому порядку змінювати ціни Послуг та/або строки виконання Послуг, що зазначені в Прейскуранті. Датою вступу в силу внесених змін є дата їх публікації на Сайті Виконавця у відповідному розділі.

5.3. Замовник сплачує замовлені Послуги Виконавця відповідно до ціни, яка є актуальною на момент здійснення оплати такого Замовлення. В разі зміни ціни замовлених Послуг після проведення оплати Замовлення, вартість Послуг Виконавця перерахунку не підлягає, а Виконавець зобов’язується надати Послуги за таким Замовленням.

5.4. Оплата замовлених Послуг здійснюється Замовником або Пацієнтом в національній валюті України – гривні, в однин із наступних способів за вибором Замовника / Пацієнта та умови наявності у Виконавця технічної можливості обробити такий платіж:

5.4.1. оплата готівкою в касу Виконавця за місцем надання Послуг;

5.4.2. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком;

5.4.3. оплата рахунків Виконавця за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування («клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг», «платіжний за стосунок» та інші системи дистанційного обслуговування) та/або сервісів переказу коштів (сервіси банків (LiqPay тощо) та/або небанківських фінансових установ (Portmone, iPay, WayforPay, Easy Pay тощо).

5.5. Оплата додатково замовлених Послуг здійснюється Замовником або Пацієнтом в національній валюті України – гривні, за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування, що є прийнятними та технічно можливими для Виконавця («клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг», «платіжний застосунок» та інші системи дистанційного обслуговування) та/або сервісів переказу коштів (сервіси банків (LiqPay тощо) та/або небанківських фінансових установ (Portmone, iPay, WayforPay, Easy Pay тощо).

5.6. Виконавець забезпечує надання замовлених Послуг після їх попередньої та повної оплати Замовником.

5.7. Замовник несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

5.8. Зобов'язання Замовника щодо оплати вартості замовлених Послуг вважаються виконаними з моменту надходження і зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця або отримання його представниками готівкових коштів в повному розмірі під час оплати за місцем надання Послуг.

5.9. У випадку анулювання Замовником оформленого Замовлення протягом строку дії Замовлення та/або  випадку невикористання Пацієнтом оплаченого Замовлення протягом 30 календарних днів із дати оплати та/або у випадку анулювання Замовлення Виконавцем відповідно до п.п. 4.2.4. пункту 4.2. Договору вартість оплачених, але не наданих Послуг може бути повернута Замовнику за його письмовою заявою, протягом 30 робочих днів з дати отримання звернення.

5.10. Заява на повернення грошових коштів, у випадках передбачених пунктом 5.9. цього Договору, може бути оформлена в електронній формі (шляхом заповнення відповідних форм в Електронному кабінеті пацієнта, доступ до якого можливий на Сайті Виконавця) або у вигляді паперового документа, який подається нарочно представнику Виконавця за адресою надання Послуг Виконавця або направляється рекомендованою поштою на юридичну адресу Виконавця разом із копіями документа, що посвідчує особу Замовника та копією платіжного документа, який підтверджує здійснення оплати Послуг, достовірність яких засвідчена у встановленому законом порядку. При цьому кошти підлягають повернення на банківський рахунок, з якого була проведена відповідна оплата.

5.11. Невиконання Замовником своїх зобов’язань щодо оплати замовлених Послуг вважається односторонньою відмовою Замовника від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Виконавця, що виникли внаслідок прийняття Замовником пропозиції Виконавця щодо укладання даного Договору. При цьому Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю всі витрати на надання Послуг, якщо такі витрати вже були понесені Виконавцем на дату односторонньої відмови Замовника від даного Договору.

5.12. Всі питання, що виникли в процесі оплати Послуг, Замовник може з'ясувати за контактами Гарячої лінії для пацієнтів, розміщеними на Сайті Виконавця за адресою https://dila.ua/.

 

6. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Замовлення Послуг за цим Договором може здійснюватися Замовником у будь-який із наступних способів (за умови наявності у Виконавця відповідної технічної можливості):

6.1.1. шляхом заповнення форми у Електронному кабінеті пацієнта на Сайті Виконавця за адресою https://patient.dila.ua/ (за умови попередньої авторизації);

6.1.2. шляхом заповнення форми на Сайті Виконавця за адресою https://order.dila.ua (без попередньої авторизації);

6.1.3. шляхом особистого звернення до Виконавця за місцем надання Послуг (у відділенні Виконавця);

6.1.4. шляхом звернення в телефонному режимі до Контакт-центру Виконавця.

6.2. Додаткове замовлення Послуг за цим Договором може здійснюватися Замовником у будь-який із наступних способів (за умови наявності у Виконавця відповідної технічної можливості):

6.2.1. шляхом особистого звернення до Виконавця за місцем надання Послуг (у відділенні Виконавця);

6.2.2. шляхом звернення в телефонному режимі до Контакт-центру Виконавця.

6.3. Замовник несе відповідальність за зміст та достовірність всієї інформації, наданої Виконавцю під час оформлення Замовлення та/або Додаткового замовлення.

6.4. Під час Замовлення Послуг та/або під час Додаткового замовлення Послуг у будь-який із способів, що наведені у пунктах 6.1. та 6.2. цього Договору, Замовник зобов'язаний повідомити Виконавцю всі дані, що необхідні останньому для організації й надання Послуг за цим Договором та відповідним Замовленням (або шляхом заповнення всіх граф електронної форми у Електронному кабінеті пацієнта, або шляхом заповнення всіх граф форми на Сайті Виконавця за адресою https://order.dila.ua (без попередньої авторизації), або шляхом надання відповіді на усі питання, поставлені працівниками Виконавця під час оформлення Замовлення за місцем надання Послуг або в телефонному режимі).

6.5. Замовник самостійно несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, що були повідомлені ним Виконавцю під час оформлення Замовлення.  

6.6. Незалежно від способу оформлення Замовлення, що передбачений цим Договором та який обраний Замовником, з метою отримання Послуг Замовник та Пацієнт зобов'язані:

6.6.1. ознайомитися та погодитися із умовами цього Договору,

6.6.2. ознайомитися та погодитися із Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу;

6.6.3. надати згоду на обробку та використання своїх персональних даних;

6.6.4. надати інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання;

6.6.5. здійснити оплату Послуг у будь-який із способів, що передбачені цим Договором.

6.7. Оформлення Замовником відповідного Замовлення, оплата вартості замовлених Послуг та звернення Пацієнта до Виконавця за отриманням замовлених Послуг є підтвердженням того, що Замовник та Пацієнт достатньо та повно ознайомилися, а також погодилися з усіма без винятку умовами Договору, в тому числі, але не виключно з вартістю та порядком надання Послуг, Правилами перебування у закладі, Правилами підготовки до проведення дослідження здачі аналізів тощо.

6.8. Під час оформлення Замовлення на Послуги Замовник може обрати лише одну акційну пропозицію, що запропонована Виконавцем та є діючою на дату оформлення такого Замовлення. Переваги, які надаються відповідно до акційних пропозицій, не додаються.

6.9. Пацієнт та/або Замовник має право анулювати оформлене на Сайті Замовлення до моменту фактичного початку надання Послуг за таким Замовленням, що збігається із моментом здійснення забору біологічного матеріалу Пацієнта чи прийняття самостійно підготовленого Пацієнтом біологічного матеріалу. При цьому Пацієнт та/або Замовник має право оформити нове Замовлення на Сайті Виконавця.

6.10. У випадку виявлення Пацієнтом та/або Замовником помилок, допущених Замовником у відомостях, зазначених в Замовленні, Пацієнт та/або Замовник повинен негайно повідомити Виконавця про виявлені помилки, а в разі неповідомлення – Замовник самостійно за власний рахунок несе ризик настання несприятливих наслідків у зв’язку з цим.

6.11. У випадках оформлення Замовлення шляхом, зазначеним у п. 6.2.1 та 6.2.3, взяття біологічного матеріалу Пацієнта для надання Послуг за Замовленням проводиться Виконавцем не раніше наступного робочого дня з дати оформлення відповідного Замовлення (крім випадків, коли Виконавець має технічну можливість надати Послуги у більш коротші строки).

6.12. Строк надання Послуг визначається Виконавцем самостійно та доводиться до відома Замовника шляхом розміщення відповідних відомостей на Сайті Виконавця за адресою https://dila.ua/price.html.

6.13. Строк надання Послуг (проведення лабораторного дослідження) відраховується з часу реєстрації взяття біологічного матеріалу. Такий строк може бути продовжено Виконавцем на строк до 30 (тридцяти) робочих днів, якщо таке продовження допускається технологічними інструкціями виконання відповідного клініко-діагностичного дослідження. В такому випадку Виконавець додатково повідомляє Замовника та Пацієнта про продовження строку надання Послуг.

6.14. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення складає 30 календарних днів. Цей строк може бути продовжений на розсуд Виконавця.

6.15. Всі питання, що виникли в процесі замовлення та отримання Послуг, Замовник може з'ясувати за контактами Гарячої лінії для пацієнтів, розміщеними на Сайті Виконавця за адресою https://dila.ua/.

 

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Шляхом проставлення відмітки в полі: «Я даю згоду на обробку персональних даних, ознайомлений та погоджуюсь з умовами Публічного договору про надання медичних послуг, Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів) та Правилам перебування пацієнтів у закладі» в формі підтвердження он-лайн Замовлення на Сайті Виконавця: http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних документів за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням, Пацієнт та/або Замовник підтверджують, що добровільно та без будь-якого примусу:

7.1.1. погоджуються на передачу Виконавцю своїх персональних даних в обсязі, необхідному для забезпечення надання Виконавцем Послуг за цим Договором;

7.1.2. розуміють, що розпорядниками бази даних, до якої внесені персональні дані, є ТОВ «МЛ «ДІЛА», 01103, м. Київ, вул. П. Підвисоцького, буд.6А, а також Партнери ТОВ «МЛ «ДІЛА»,  повний перелік яких розташований за посиланням: https://dila.ua/partners.html;

7.1.3. надають Виконавцю згоду на передачу своїх персональних даних у порядку та в спосіб, що встановленні чинним законодавством, працівникам Виконавця та третім особам, залученим до процесів надання Послуг за цим Договором, а також владним (контролюючим органам), що мають право отримувати дану інформацію за умови дотримання вимог законодавства та виключно з метою забезпечення виконання цього Договору та чинного законодавства, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації та персональних даних;

7.1.4. надають Виконавцю згоду на передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності, що є необхідною та мінімально достатньою для досягнення мети здійснення такої обробки персональних даних;

7.1.5. надають Виконавцю згоду на обробку персональних даних у будь-яких інформаційних системах Виконавця.

7.2. Замовник (шляхом укладення цього Договору) та Пацієнт (шляхом звернення до Виконавця за отриманням Послуг за цим Договором та відповідним Замовленням) надають свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Виконавцем інформації про Замовника та Пацієнта, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:

7.2.1. з метою виконання Замовлення та забезпечення можливості доступу до таких персональних даних, в тому числі, але не виключно доступу до результату проведеної лабораторної діагностики та будь-якої іншої інформації, що стосується результатів надання Послуг за цим Договором;

7.2.2. з метою реєстрації та ідентифікації Замовника та Пацієнта в базі Виконавця;

7.2.3. з метою поновлення пароля реєстрації Замовника в Електронному кабінеті Виконавця;

7.2.4. в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Замовника та Пацієнта за допомогою SMS, месенджерів, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Виконавця, Акційні пропозиції та інші маркетингові заходи, що проводяться Виконавцем, здійснення аналізу ринку,  визначення потреб Замовника та Пацієнта тощо;

7.2.5. з метою сумлінного виконання Виконавцем своїх договірних зобов’язань перед Замовником та Пацієнтом, в тому числі зобов’язань щодо надання Послуг за цим Договором;

7.2.6. з метою виконання Виконавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

При цьому Замовник та Пацієнт мають право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом звернення до Виконавця із відповідною письмовою вимогою.

7.3. Замовник та Пацієнт несуть персональну відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника та/або про Пацієнта або невідповідністю її дійсності.

7.4. Виконавець має право здійснювати обробку виключно тих персональних даних, що надаються Замовником та Пацієнтом під час Оформлення Замовлення / під час Додаткового замовлення, та тих, що стосуються результату лабораторної діагностики біологічного матеріалу Пацієнта.

7.5. Одночасно з оформленням Замовлення на надання Послуг Замовник / Пацієнт надає згоду на використання його персональних даних та підтверджує, що він ознайомлений з переліком Послуг та бажає отримати саме такі, попередньо обрані Послуги Виконавця. Пацієнт підтверджує, що надає право Виконавцю оформляти Замовлення від імені Пацієнта та надавати від імені Пацієнта згоду на обробку персональних даних та згоду на медичне втручання. Якщо під час оформлення Замовлення на надання Послуг Виконавця було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Замовник надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальною особою за дотримання умов конфіденційності інформації, яка була надіслана на електронну пошту третьої особи, що була вказана у Замовленні, після її отримання покладається на Замовника.

7.6. Виконавець зобов’язується забезпечити дотримання режиму конфіденційності та захисту персональних даних Замовника та Пацієнта під час здійснення їх обробки, в тому числі дотримання таких умов обробки персональних даних працівниками Виконавця, які отримують доступ до зазначених даних у зв’язку із виконанням своїх трудових функцій перед Виконавцем.

7.7. Замовник та Пацієнт зобов’язуються надавати повну та правдиву інформацію про себе під час оформлення Замовлення, а також під час візиту до приміщення Виконавця для безпосереднього отримання Послуг.

Замовник (шляхом укладення цього Договору) та Виконавець (шляхом звернення до Виконавця за отриманням Послуг за цим Договором) засвідчують своє розуміння, що у випадку порушення обов'язку, визначеного абзацом першим цього пункту, Замовник та Пацієнт самостійно несуть ризик настання несприятливих наслідків у зв’язку з цим. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними під час оформлення Замовлення, та персональними даними Пацієнта, наданими ним під час отримання Послуг або під час отримання результатів лабораторних досліджень, Виконавець, з метою забезпечення конфіденційності інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Пацієнту, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

 

8. УМОВИ ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Сторони визнають, що інформація, яка отримана під час виконання цього Договору та безпосереднього надання Послуг за цим Договором та відповідним Замовленням, в тому числі, але не виключно інформація про факт звернення Замовника та Пацієнта до Виконавця з метою отримання Послуг, перелік обраних Послуг, інформація, яка отримана за результатами надання Послуг, а також будь-яка інша інформація, розголошення якої обмежується чинним законодавством України, є конфіденційною інформацією за цим Договором.

8.2. Виконавець зобов’язується дотримувати сувору конфіденційність відносно усієї інформації, отриманої від Замовника та/або Пацієнта, і вживати всіх можливих заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок форс-мажорних обставин або внаслідок розголошення інформації за вимогою владних та компетентних органів згідно із чинним законодавством України.

8.4. Умови щодо конфіденційності, встановлені цим Договором, є безстроковими.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

9.2. Виконавець не несе відповідальності за:

9.2.1. прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника та/або Пацієнта, пов’язані із використанням або неможливістю користування Послугою;

9.2.2. якість Послуг у разі недотримання Пацієнтом Правил підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу;

9.2.3. рішення та/або медичні призначення чи їх відсутність, які приймаються/здійснюються лікарем та/або Пацієнтом чи його представником, з врахуванням результатів Послуги Виконавця,  наданої за цим Договором.

9.3. У всьому, що не врегульоване цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх  зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза контролем Сторін (форс-мажорних обставин), які підтверджені у встановленому законом порядку.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У разі виникнення суперечок між Сторонами за цим Договором, такі суперечки вирішуються ними шляхом переговорів та/або за процедурою медіації.

10.2. Дотримання процедури досудового врегулювання спорів за цим Договором є обов’язковою. Процедура досудового врегулювання спорів реалізується шляхом направлення письмової претензії заявника. Відповідь на претензію має бути надана в місячний строк з моменту отримання претензії.

10.3. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів між Сторонами та/або за процедурою медіації після дотримання процедури досудового врегулювання спору, такий спір може бути переданий на розгляд до компетентного суду України.

 

11. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Даний Договір є публічним договором надання медичних послуг (публічною офертою).

11.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного Договору починається з «14» травня 2023 року та є безстроковим.

11.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного Договору, так само як і зміна умов даного Договору може бути здійснена Виконавцем в будь-який момент без додаткового попередження Замовника.

11.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного Договору, так само як і зміна умов даного Договору, не можуть бути підставою для будь-якого перегляду, зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Виконавцем та Замовником на умовах даного Договору або для відмови Виконавця від взятих на себе зобов’язань за такими Договорами.

11.5. Результати лабораторного дослідження, що виконані Виконавцем за цим Договором, є додатковим джерелом інформування лікаря про загальний стан Пацієнта і призначені для подальшого медичного аналізу стану Пацієнта лікарем, який відповідає за подальші медичні призначення.

11.6. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на Сайті, була актуальною та корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих описок та технічних неточностей. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні чи граматичні неточності. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення до переліку та цін Послуг Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Сайті. Відвідувачі Сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або інші веб-сайти. Розміщення гіперпосилання не має своїм наслідком виникнення будь-яких зв’язків між Виконавцем та зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах.

11.7. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

11.8. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов цього Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

11.9. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною і підлягають розміщенню на Сайті Виконавця.

 

12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «МЛ «ДІЛА»

Україна, 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, будинок 6 А

Код ЄДРПОУ: 25587390

IBAN: UA333005280000026000455002569 в АТ «ОТП Банк» м.Київ

МФО: 300528

Телефон/факс: (044) 364-30-09; (067) 310-45-32

Email: [email protected]

Додаток 1 до Публічного договору про надання медичних послуг

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ТА НА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ

Шляхом проставлення відмітки в полі: «Я даю згоду на обробку персональних даних, ознайомлений та погоджуюсь з умовами Публічного договору про надання медичних послуг, Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів) та Правилам перебування пацієнтів у закладі» в формі підтвердження он-лайн Замовлення на Сайті Виконавця: http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних документів за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням, я підтверджують, що:

 • мене повідомлено про те, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я є суб’єктом персональних даних, а ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнер (далі - Виконавець) – володільцем;
 • мене повідомлено та я погоджуюсь з тим, що ТОВ «МЛ «ДІЛА» збирає та оброблює такі дані про мене як суб’єкта персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, номер мобільного телефону, електронну пошту та медичні показники здоров’я, отримані в процесі виконання лабораторних досліджень з метою проведення лабораторних досліджень наданого біологічного матеріалу, а також в цілях бухгалтерського обліку та статистики та надання мені або вказаним мною особам можливості доступу до персональних даних, зокрема, але не виключно до результатів лабораторних досліджень (далі – Мета обробки);
 • я усвідомлюю, що джерелом персональних даних є інформація, яку я надаю Виконавцю при реєстрації Замовлення. Мене повідомлено про те, що дані, зібрані ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнером від суб’єктів персональних даних, обробляються в базі «Пацієнти», у будь-яких комп'ютерних та/або інформаційних системах, які використовуються на законних підставах суб'єктом, що здійснює обробку персональних даних, в захищеному середовищі з використанням технічних та програмних засобів захисту, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Васильківська 37 ДЦ «Гігацентр», вул. Паркова дорога ДЦ «Парковий».
 • я надаю згоду на внесення до локальної інформаційної системи ТОВ «МЛ «ДІЛА» моїх (моєї дитини або вказаної мною особи) персональних даних, в тому числі результатів лабораторних досліджень.
   

Мені зрозумілі всі мої права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», включаючи право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, право на доступ до моїх персональних даних, право отримувати відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних, право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних, право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію, право звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду, право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних, право знати механізм автоматичної обробки персональних даних, право на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки, право відкликання цієї Інформованої згоди шляхом подачі запиту на видалення даних. Також мені було роз’яснено та зрозуміло моє право на внесення застережень стосовно обмеження права ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнера на обробку моїх персональних даних під час надання цієї Інформованої згоди. Шляхом проставлення відмітки у полі «Я даю згоду на обробку персональних даних, ознайомлений та погоджуюсь з умовами Публічного договору про надання медичних послуг, Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів) та Правилам перебування пацієнтів у закладі» в формі підтвердження он-лайн Замовлення на Сайті Виконавця: http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням, підтверджую, що зазначені застереження у мене відсутні.

Також шляхом проставлення відмітки в полі: «Я даю згоду на обробку персональних даних, ознайомлений та погоджуюсь з умовами Публічного договору про надання медичних послуг, Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів) та Правилам перебування пацієнтів у закладі» в формі підтвердження он-лайн Замовлення на Сайті Виконавця: http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних документів за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням, я надаю ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнеру згоду на обробку моїх (моєї дитини або вказаної мною особи) персональних даних, а також згоду на транскордонну передачу таких персональних даних в іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до зазначеної Мети обробки.

Я проінформований(-а) про те, що розпорядниками персональних даних, переданих згідно з цією Інформованою згодою, є: ТОВ «МЛ «ДІЛА», а також її Партнери, перелік яких розміщено за посиланням https://dila.ua/partners.html.

Я проінформований(-а) та погоджуюсь на передачу моїх персональних даних третім особам виключно відповідно до Мети обробки персональних даних зазначеної вище. До таких третіх осіб належать органи державної влади та/або місцевого самоврядування, адвокати, інші особи, що мають право отримувати дану інформацію у відповідності до вимог чинного законодавства, а також контрагенти Виконавця, з якими Виконавцем були укладені угоди про надання послуг/субпідряду, лікуючі лікарі, або лікарі, які видали Пацієнту направлення скерування на проведення в інтересах Пацієнта лабораторної діагностики, а також Замовники, які не є Пацієнтами.

Я погоджуюсь, що у випадку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію мої персональні дані та результати дослідження (тестування на ВІЛ-інфекцію) окрім мене можуть передаватись іншим особам,  у порядку, передбаченому чинним законодавством України, виключно до закладу охорони здоров’я, який здійснює підтверджувальні дослідження, та до Партнера, який здійснює господарську діяльність за адресою відділення медичної лабораторії/пункту забору біологічного матеріалу, до якого я звернувся(-лась) з метою проведення тестування на ВІЛ-інфекцію, при цьому персональні дані не передаються іншим Розпорядникам або третім особам.

Я погоджуюсь на отримання інформації за допомогою SMS-повідомлень, в тому числі надісланих за допомогою програм та мобільних додатків, про готовність результатів досліджень на електронну адресу, зазначену мною, та іншої інформації щодо охорони здоров’я, медичних послуг та спеціальних пропозицій у електронних та SMS-повідомленнях відповідно до Мети обробки персональних даних. Мене повідомлено про забезпечення конфіденційності моїх (моєї дитини або вказаної мною особи) даних. Я розумію, що доставка повідомлення залежить від мобільних операторів та постачальників послуг зв’язку та не є гарантованою. ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнер не несуть відповідальність за отримання мною повідомлення.

Погоджуюсь з тим, що у разі передачі мною коду замовлення третім особам, ТОВ «МЛ «ДІЛА» не несе відповідальності за недотримання конфіденційності.

Я погоджуюсь, що ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнер не можуть гарантувати та не несуть відповідальності за доставку результатів клінічної лабораторної діагностики електронною поштою, тому що доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів моєї поштової скриньки.

Також шляхом проставлення відмітки в полі: «Я даю згоду на обробку персональних даних, ознайомлений та погоджуюсь з умовами Публічного договору про надання медичних послуг, Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів) та Правилам перебування пацієнтів у закладі» в формі підтвердження он-лайн Замовлення на Сайті Виконавця: http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних документів за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням, я підтверджую, що:

 • добровільно надаю згоду на медичне втручання зі взяття у мене (моєї дитини) біологічного матеріалу та проведення лабораторних досліджень, зазначених у замовленні, а також надаю згоду на утилізацію залишків взятого біологічного матеріалу у спосіб, що може бути визначений ТОВ «МЛ «Діла самостійно на власний розсуд.
 • ознайомлений(-а) з характером кожної процедури, позначеної в Замовленні, ризиками медичного втручання під час її проведення, правом вимагати припинення процедури та надаю цю Інформовану згоду на медичне втручання відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року.
 • ознайомлений(-а) з Правилами підготовки пацієнта до проведення досліджень, які будуть надані відповідно до Замовлення та розміщені на сайті за посиланням https://dila.ua/lead-up.html,   недотримання яких може вплинути на точність результатів дослідження.
 • мені відомо, що основний спосіб взяття венозної крові для лабораторного дослідження – проколювання ліктьової вени, що пов’язане з мікротравматизацією судин. Дана процедура може бути травматичною і для того, щоб уникнути утворення гематоми, рекомендовано притиснути місце проколу на 10-15 хв. Руку не згинати, що забезпечить відновлення кровотоку і внутрішньосудинний гемостаз.
 • я проінформований(-а) про можливі ризики, пов'язані із виконанням замовлених лабораторних досліджень з капілярної крові за моїм бажанням, та погоджуюсь у разі необхідності на повторне взяття у мене біологічного матеріалу для проведення досліджень у відповідному відділенні.
 • мені відомо, що забір біологічного матеріалу на лабораторне дослідження включає в себе проведення маніпуляції у жінок – із заднього зведення піхви, із цервікального каналу та уретри, у чоловіків – з уретри. Після взяття біологічного матеріалу протягом трьох діб може зберігатися неприємне відчуття при сечовипусканні, а також незначні кров’янисті виділення з уретри.
 • мені відомо, що результат лабораторного дослідження залежить від виду тест-системи та обладнання, на якому проводиться дослідження.
 • мені відомо, що результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу. Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.
 • підтверджую, що перевірив(-ла) коректність послуг, що зазначені у бланку Замовлення та переконався(-лась), що послуги зазначені вірно, тому, дані послуги вважаються замовленими належним чином та підлягають виконанню ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнером.
 • повідомив(-ла) медичного працівника про алергічні прояви або індивідуальну непереносимість спирту та медикаментів.
 • зрозумів(-ла) мету та характер медичного втручання. У випадку виникнення ускладнень (таких як запаморочення, втрата свідомості, тощо) під час медичного втручання, я заздалегідь надаю згоду на застосування всіх необхідних та можливих заходів з метою їх усунення.
 • результати лабораторних досліджень надаються українською мовою, окрім певних винятків.
 • підтверджую, що мав(-ла) можливість задавати будь-які питання стосовно медичних послуг, які надаються мені та/або пацієнту ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнером та отримав(-ла) на них вичерпну відповідь.
   

Також шляхом проставлення відмітки в полі: «Я даю згоду на обробку персональних даних, ознайомлений та погоджуюсь з умовами Публічного договору про надання медичних послуг, Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів) та Правилам перебування пацієнтів у закладі» в формі підтвердження он-лайн Замовлення на Сайті Виконавця: http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних документів за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням, я підтверджую, що надаю згоду та право Виконавцю:

 • зберігати мій біологічний матеріал, якщо такий залишиться після проведення замовлених мною лабораторних досліджень, з метою можливої подальшої передачі (безпосередньої або через інші компанії) такого матеріалу та моїх знеособлених (таких, з яких будуть вилучені будь-які дані, які дозволять прямо чи опосередковано мене ідентифікувати) медичних даних дослідницьким компаніям, що займаються вивченням біологічних зразків для вдосконалення існуючих методів лікування та розробки нових ліків. Я погоджуюсь з тим, що це не потребуватиме взяття у мене більшої кількості біологічного матеріалу, ніж це необхідно для надання замовлених мною послуг;
 • зберігати мій біологічний матеріал, якщо такий залишиться після проведення замовлених мною лабораторних досліджень, та надаю дозвіл ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнеру на подальше використання знеособлених залишкових зразків мого біологічного матеріалу на розсуд Виконавця з метою та у спосіб, що відповідають чинному законодавству України, в тому числі шляхом передачі третім особам з метою здійснення науково-дослідницької діяльності;
 • проводити медичне втручання та обробку персональних даних у випадку мого кожного наступного звернення до ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнера. У випадку доповнення переліку Партнерів я надаю згоду на проведення медичного втручання та обробку персональних даних кожному новому Партнеру. Із актуальним переліком Партнерів та додатковою інформацією про таких осіб я можу в будь-який час ознайомитись за посиланням . У випадку зміни відомостей персональних даних зобов’язуюсь повідомити про це Виконавця у перший візит після таких змін. Мені відомо, що дана інформована згода після її підписання зберігається в електронній формі в архіві Виконавця. Я підтверджую та розумію, що копія цієї інформованої згоди визнається достатнім доказом факту наявності згоди на медичне втручання та згоди на обробку даних, зазначених у ній та замовленні.
   

Я бажаю та погоджуюсь отримувати повідомлення та електронні листи від ТОВ «МЛ «ДІЛА» та/або Партнера за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені в формі онлайн Замовлення на Сайті  http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням.

Даною інформованою згоди я підтверджую, що є законним представником Пацієнта (батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або інші законні представники для осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, осіб, які визнані судом обмежено дієздатними або недієздатним) та володію необхідною правоздатністю та дієздатністю для надання згоди на медичне втручання щодо Пацієнта, обробку його персональних даних та вчинення правочину про надання медичних послуг.

Текст даної інформованої згоди мною прочитано і проставлянням відміток в полях ««Я даю згоду на обробку персональних даних, ознайомлений та погоджуюсь з умовами Публічного договору про надання медичних послуг, Правилами підготовки пацієнта перед відбором зразка біологічного матеріалу (Правил підготовки до здачі аналізів) та Правилам перебування пацієнтів у закладі» в формі підтвердження он-лайн Замовлення на Сайті Виконавця: http://dila.ua або шляхом підписання відповідних інформаційних документів за місцем надання Послуг безпосередньо перед наданням Послуг за відповідним Замовленням, я засвідчую, що згоден із усіма пунктами цього документу та документами, правилами, положеннями, на які є посилання в цьому документі, положення яких мені роз’яснені і зрозумілі, а також підтверджую достовірність інформації, вказаної мною у Замовленні.

Скачайте наши приложения
для iOS и Android
Закажите вызов медсестры на дом